Groepen


Autonomiegroep

De autonomiegroep is bedoeld voor mensen die moeite hebben hun eigen wensen en grenzen aan te geven. Door voortdurend gericht te zijn op wat de omgeving verwacht, kunt u in conflict komen met uzelf en uw onafhankelijkheid verliezen.

In deze groep leert u uw eigen behoeften, patronen en valkuilen ontdekken. U leert beter een balans te vinden tussen uw eigen wensen en de verwachtingen van uw omgeving. U ervaart welke mogelijkheden er zijn om zelf verandering in een situatie aan te brengen en te vertrouwen op uw eigen oordeel. Het streven is om meer inzicht te ontwikkelen in uzelf en te oefenen in de groep en daarnaast natuurlijk in de praktijk. Soms wordt aandacht gegeven aan verbanden tussen het verleden en het heden, maar het huidig functioneren staat nadrukkelijk centraal.

Vooraf aan de start van de groep worden persoonlijke doelen opgesteld, waaraan gedurende de bijeenkomsten gewerkt gaat worden. Het belangrijkste kenmerk van een behandeling in groepsverband is dat u herkenning vindt in de andere deelnemers, waardoor u waardevolle en soms verrassende dingen over uzelf kunt leren. U ontdekt niet de enige te zijn met uw probleem en u gaat uw eigen gevoelens en reacties beter begrijpen. Daarnaast helpen de deelnemers elkaar bij het verwezenlijken van hun doelen. Er wordt veel met rollenspelen gewerkt.

 •  Voor wie: De groep is bedoeld voor volwassenen vanaf 23 jaar.
 •  Door wie: Renske Kuipers en Marijke de Haan
 •  Aantal deelnemers: Maximaal 10
 •  Wanneer: De bijeenkomsten vinden wekelijks plaats (niet in schoolvakanties).
 •  Hoe vaak: 20 bijeenkomsten van 1,5 uur.
 •  Aanvangsdatum:
 •  Tijdstip: Maandagavond van 19.30 tot 21.00.

Voor meer informatie over o.a. routebeschrijving zie onze folder en/of website

Jongvolwassenengroep

De tijd naar volwassenheid is de tijd waarin je vaak de overgang maakt van thuis wonen naar op eigen benen staan, van school naar werken of studeren. Het is ook de tijd van vrienden maken die je hele leven bij je blijven.

In deze jongvolwassenengroep komen we bij elkaar om stil te staan bij vragen die jou bezig houden en dingen waar je mee worstelt. De groep is bedoeld voor jongeren van 17 tot 25 jaar. In deze groep leer je je zelfredzaamheid en weerbaarheid te ontwikkelen in het proces van volwassen worden. Er wordt aandacht besteed aan het oplossen van diverse problemen in het dagelijks leven en bijvoorbeeld: uit huis gaan, zelfstandig wonen, ontdekken van de eigen identiteit, sociale contacten, begin van baan of studie, ouders en sociale situaties. In deze groep kun je je eigen behoeften, patronen en valkuilen ontdekken. Dit geeft de mogelijkheid een balans te vinden tussen enerzijds je eigen wensen en anderzijds de verwachtingen van je omgeving. Waar nodig wordt aandacht gegeven aan verbanden tussen het verleden en het heden, maar het huidig functioneren staat centraal.

Voorafgaand aan de start van de groep worden persoonlijke doelen opgesteld, waaraan gedurende de bijeenkomsten gewerkt gaat worden. Het belangrijkste kenmerk van behandeling in groepsverband is dat groepsleden elkaar kunnen helpen in hun veranderingsproces. De ervaring leert dat het zelfvertrouwen groeit bij deelnemers van de groep. Je krijgt steun van de groep en meer inzicht in je gevoelens en reacties hetgeen resulteert in meer zelfacceptatie. Zelfacceptatie geeft het vertrouwen om te veranderen en te experimenteren met het aangeven van grenzen. Er wordt veel gebruik gemaakt van principes uit de cognitieve gedragstherapie en rollenspellen.

 •  Voor wie: De groep is bedoeld voor adolescenten van 17 tot 25 jaar
 •  Door wie: Popke Harder, psychotherapeut
 •  Aantal deelnemers: Maximaal 10
 •  Aanvangsdatum: Bel ons voor actuele informatie
 •  Tijdstip: Wekelijks op maandag van 16.00 uur tot 17.30 uur

Voor meer informatie over o.a. kosten, vergoeding, routebeschrijving zie onze folder en/of website.

Runningtherapie

Bewegen wordt steeds vaker ingezet als therapeutische interventie bij psychische klachten. De meest onderzochte vorm is hardlopen, de meeste indicaties zijn lichte tot matige depressie. Toch blijkt ook dat hardlopen werkt bij andere psychische klachten.

Momenteel wordt runningtherapie gezien als werkzame therapievorm die naast psychofarmaca en/of psychotherapie goed aanvullend te combineren is. Omdat wij een combinatie van lichamelijke en psychische interventies erg ondersteunen, willen wij binnen EPP ook de mogelijkheid bieden om runningtherapie te doen.

Allereerst is er een groepsintakegesprek waarbij medische contra-indicaties worden besproken en er uitleg wordt gegeven over het te volgen programma. Indien u interesse heeft, kunt u zich voor het intakegesprek aanmelden bij de administratie.

 •  Voor wie: De groep is bedoeld voor volwassenen.
 •  Door wie: Luuk Stroink
 •  Aantal deelnemers: Maximaal 10
 •  Wanneer: De bijeenkomsten vinden wekelijks plaats (niet in schoolvakanties).
 •  Hoe vaak: 20 bijeenkomsten van 1,5 uur.
 •  Aanvangsdatum: onbekend
 •  Tijdstip: donderdagmiddag van 16.30 tot 17.30

Schemagroep

Iedereen leeft met een aantal opvattingen over zichzelf, anderen, en de wereld om zich heen. Hardnekkige opvattingen, ‘schema’s’, bepalen hoe mensen functioneren in het dagelijks leven, hoe zij omgaan met anderen en met zichzelf. De mate waarin schema’s mensen hinderen in hun dagelijks leven en hun functioneren soms lijken te bepalen, wisselt per persoon.

Het doel van schemagerichte therapie is mensen te helpen hun persoonlijke schema’s op te sporen en te leren waarnemen hoe deze in stand worden gehouden. In de schemagroep leer je jouw schema’s en schemamodi uit te dagen en ga je aan de slag met het doorbreken van lang bestaande patronen in je leven. Je zult leren de irreële gedachten uit te dagen en te oefenen met nieuw gedrag. Op deze manier leer je stap voor stap oude gewoonten waarvan je veel meer last dan gemak hebt te vervangen door meer adequate gewoonten.

Voorafgaand aan de start van de groep worden persoonlijke doelen opgesteld, waaraan gedurende de schemagroep gewerkt gaat worden. In de schemagroep kun je de problemen waar je tegen aan loopt in brengen. Afhankelijk van de inbreng vindt er een groepsgesprek plaats en wordt er met cognitieve en/of ervaringsgerichte technieken gewerkt. Om de drie maanden vindt er een individueel evaluatiegesprek plaats, waarin je persoonlijke doelen besproken worden.

De schemagroep is een open groep, dit betekent dat mensen op verschillende momenten in en uit kunnen stromen. Het belangrijkste kenmerk van behandeling in groepsverband is dat groepsleden elkaar kunnen helpen in hun veranderingsproces. Daarnaast krijgen mensen steun van de groep en meer begrip voor hun eigen gevoelens en hun reacties daarop. Vervolgens zal dit verder stimuleren en motiveren tot verandering. Dus begrip van de groep leidt vaak tot begrip bij mensen zelf, wat resulteert in meer zelfacceptatie. En zelfacceptatie geeft mensen het vertrouwen om te veranderen en te experimenteren met nieuw gedrag.

 •  Voor wie: De groep is bedoeld voor volwassenen vanaf 23 jaar.
 •  Door wie: Suzanne Okken, GZ-psycholoog en Hilde Diteweg, GZ- Psycholoog
 •  Aantal deelnemers: Maximaal 8
 •  Wanneer: De bijeenkomsten vinden wekelijks op maandag plaats (niet in schoolvakanties).
 •  Groepsduur: Minimaal 3 maanden en maximaal 9 maanden.
 •  Aanvangsdatum: open instroom
 •  Tijdstip: maandag van 18.00 tot 19.30 of van 20.00 tot 21.30

Voor meer informatie over o.a. kosten, vergoeding, routebeschrijving zie onze folder en/of website.

Schematraining

Iedereen leeft met een aantal opvattingen over zichzelf, anderen, en de wereld om zich heen. Hardnekkige opvattingen, ‘schema’s’, bepalen hoe mensen functioneren in het dagelijks leven, hoe zij omgaan met anderen en met zichzelf. De mate waarin schema’s mensen hinderen in hun dagelijks leven en hun functioneren soms lijken te bepalen, wisselt per persoon. Het doel van schemagerichte therapie is mensen te helpen hun persoonlijke schema’s op te sporen en te leren waarnemen hoe deze in stand worden gehouden.

In de schematraining leer je welke schema’s je last bezorgen en hoe en waarom je ze in stand hebt gehouden; dat is de eerste stap in het veranderingsproces. Het is een soort cursus waarin je zicht krijgt op lang bestaande patronen van denken, voelen en handelen waar je in je leven steeds tegen aan loopt. Door thuis met huiswerkopdrachten aan de slag te gaan en de opdrachten in de groep te bespreken krijg je zicht op deze patronen in je leven. In de schematraining werkt ieder voor zich en zal je in de groep vooral huiswerk bespreken en hier met elkaar verder mee aan de slag gaan.

Het belangrijkste kenmerk van behandeling in groepsverband is dat groepsleden elkaar kunnen helpen in hun veranderingsproces. Daarnaast krijgen mensen steun van de groep en meer begrip voor hun eigen gevoelens en hun reacties daarop. Vervolgens zal dit verder stimuleren en motiveren tot verandering. Dus begrip van de groep leidt vaak tot begrip bij mensen zelf, wat resulteert in meer zelfacceptatie. En zelfacceptatie geeft mensen het vertrouwen om te veranderen en te experimenteren met nieuw gedrag.

Na de schematraining kun je jouw schema’s herkennen en erkennen in je leven. Voor sommige mensen zal deze herkenning voldoende zijn, zij zullen geen vervolg traject nodig hebben. Anderen zullen hun schema’s willen veranderen en willen leren hoe ze de patronen waar ze in terecht komen kunnen doorbreken. Zij kunnen in overleg doorstromen in de schemagroep (zie de folder van de schemagroep) of gaan verder in een individueel traject.


Groepen voor EPP Kind en Jeugd


Emotie/gedragsregulatie training inclusief sociale vaardigheden (vanaf groep 5)

Deze groep is gericht op versterken van sociale vaardigheden en oplossing vaardigheden, het vergroten van inzicht en regulatie van eigen emoties en die van anderen. Dit wordt o.a. geoefend middels rollenspelen en verwerkingsopdrachten. Thema’s die aan bod komen:

 •  Inzicht in GGGGG- model (gebeurtenis, gedachte, gevoel, gedrag, gevolg)
 •  Helpende en niet helpende gedachten
 •  Omgaan met spanning
 •  Basisvaardigheden (stevig staan, anderen aankijken en duidelijk praten)
 •  Gespreksvaardigheden (een praatje maken, invoegen in een groepje)
 •  Assertieve vaardigheden (iets weigeren, je mening geven, omgaan met kritiek)
 •  Omgaan met uitdagen en pesten
 •  Vergroten van probleemoplossingsvaardigheden

Deze groep bestaat uit:

 •  10 bijeenkomsten van 75 minuten
 •  2 ouderbijeenkomsten
 •  1 individueel leerdoelengesprek van 30 minuten
 •  1 evaluatiegesprek van 30 minuten.
 •  Er zitten 6 deelnemers in een groep en deze wordt begeleid door 2 therapeuten.

Voor wie:

 •  Kinderen in de leeftijd van 8, 9 en 10 jaar (groep 5, 6 en 7)
 •  Bekend met een diagnose ADHD, ASS of angst
 •  Maar ook kinderen zonder diagnose die baat kunnen hebben bij het reguleren van hun emoties en het vergroten van hun vaardigheden op gedragsniveau

Het doel van de training is om kinderen kennis te laten maken met een aantal sociale basisvaardigheden die hen in staat stellen op een betere en zelfverzekerde manier met anderen om te gaan en het vertrouwen bij kinderen in hun eigen mogelijkheden te vergroten. Door het aanbieden van concrete sociale situaties uit de thuis- en schoolsituatie oefenen de kinderen in het probleemoplossen, zichzelf sterk praten en effectief reageren op pesten, plagen en kritiek.

De training leert kinderen om meer grip te krijgen op zichzelf en op hun eigen sociale situatie. Via (cognitieve) gedragstherapie worden verschillende sociale denkstrategieën en sociale vaardigheden aangeboden. Er wordt gewerkt middels verschillende gedragstherapeutische principes zoals: positieve bekrachtiging van gewenst gedrag, modeling, shaping, individuele en groepscontingenties, feedback en gedragsexperimenten. De nadruk ligt op het oefenen van vaardigheden in de vorm van rollenspelen.

Na elke sessie krijgen de kinderen een “klus” mee naar huis om in de praktijk te oefenen wat is besproken en geoefend. Onderzoek heeft uitgewezen dat de mate waarin kinderen profiteren van de groep sterk afhankelijk is van de inzet (toepassen van terminologie en modellen van de training) van ouders en leerkrachten en de inzet van het kind.

De training bestaat uit 10 bijeenkomsten. De eerste drie bijeenkomsten zijn gericht op de kennismaking en de opbouw van een veilig leerklimaat en groepsgevoel. Daarbij wordt geoefend met basisvaardigheden (vertel- en luistervaardigheden, positieve benadering van leeftijdgenoten en zelf, gevoelens herkennen en non-verbaal uiten). Vanaf de derde bijeenkomst wordt er specifieker aan de individuele leerpunten en complexere sociale vaardigheden gewerkt (probleemoplossen, perspectief nemen, zelfinstructie, invoegen in een groep kinderen). Vanaf de zesde bijeenkomst wordt hetgeen tot dan toe geleerd is geconsolideerd en wordt er bepaald waar nog aan gewerkt dient te worden. In deze fase worden de individuele leer- en aandachtspunten verder uitgewerkt.

Overgang naar VO (voortgezet onderwijs): een training voor leerlingen in groep 8

Onderwerpen uit de emotie/gedragsregulatie training inclusief sociale vaardigheden komen aan bod binnen de context van het VO. Daarbij wordt met verschillende oefeningen kennis opgedaan over het VO en worden leerlingen voorbereid op toekomstige probleemsituaties. Andere vaardigheden waaraan gewerkt wordt is gebruik van agenda, planning van huiswerk en inrichten van werkplek. Thema’s die aan bod komen zijn:

 •  Inzicht in GGGG- model (gebeurtenis, gedachte, gevoel, gedrag, gevolg)
 •  Helpende en niet helpende gedachten
 •  Omgaan met spanning
 •  Basisvaardigheden ( stevig staan, anderen aankijken en duidelijk praten) • Gespreksvaardigheden (een praatje maken)
 •  Assertieve vaardigheden (iets weigeren, je mening geven, omgaan met kritiek).
 •  Omgaan met pesten.
 •  Voorbereiding op de eerste schooldag.

Deze groep bestaat uit:

 •  9 bijeenkomsten van 75 minuten (8 bijeenkomsten voor de zomervakantie en 1 erna)
 •  1 ouderbijeenkomst
 •  1 individueel leerdoelengesprek van 30 minuten
 •  1 evaluatiegesprek van 30 minuten.

 Er zitten 6 of 7 deelnemers in een groep en deze wordt begeleid door 2 therapeuten.

Voor wie:

 •  Kinderen die in groep 8 zitten
 •  Bekend met een diagnose ADHD, ASS of angst
 •  Maar ook kinderen zonder diagnose die baat kunnen hebben bij het vergroten van hun vaardigheden in de overgang naar het VO

De overgang naar het voortgezet onderwijs is voor de meeste kinderen een grote stap. Voor kinderen die op de basisschool problemen hadden met andere kinderen, gepest werden, verlegen of te weinig weerbaar waren, is deze overgang vaak extra spannend. Juist de overgang naar het voortgezet onderwijs blijkt een geschikt moment om de kinderen te trainen in de omgang met anderen.

Het doel van deze training is om kinderen kennis te laten maken met een aantal sociale basisvaardigheden die hen in staat stellen op een betere en zelfverzekerde manier met anderen om te gaan en het vertrouwen bij kinderen in hun eigen mogelijkheden te vergroten. Hierdoor zullen ze ook beter voorbereid aan het voortgezet onderwijs kunnen beginnen, zich meer op hun gemak zullen voelen tussen andere kinderen en daardoor een betere start kunnen maken. Door het aanbieden van concrete sociale situaties uit de thuis- en schoolsituatie oefenen de kinderen in het probleemoplossen, zichzelf sterk praten en effectief reageren op pesten, plagen en kritiek.

De training leert kinderen om meer grip te krijgen op zichzelf en op hun eigen sociale situatie. Via (cognitieve) gedragstherapie worden verschillende sociale denkstrategieën en sociale vaardigheden aangeboden. Er wordt gewerkt middels verschillende gedragstherapeutische principes zoals: positieve bekrachtiging van gewenst gedrag, modeling, shaping, individuele en groepscontingenties, n feedback en gedragsexperimenten. De nadruk ligt op het oefenen van vaardigheden in de vorm van rollenspelen.

Na elke sessie krijgen de kinderen een “klus” mee naar huis om in de praktijk te oefenen wat is besproken en geoefend. Onderzoek heeft uitgewezen dat de mate waarin kinderen profiteren van de groep sterk afhankelijk is van de inzet (toepassen van terminologie en modellen van de training) van ouders en leerkrachten en de inzet van het kind.

De training bestaat uit 8 bijeenkomsten en 1 terugkombijeenkomst. De eerste drie bijeenkomsten zijn gericht op de kennismaking en de opbouw van een veilig leerklimaat en groepsgevoel. Daarbij wordt geoefend met basisvaardigheden (vertel- en luistervaardigheden, positieve benadering van leeftijdgenoten en zelf, gevoelens herkennen en nonverbaal uiten). Vanaf derde bijeenkomst wordt er specifieker aan de individuele leerpunten en complexere sociale vaardigheden gewerkt (probleemoplossen, perspectief nemen, zelfinstructie, invoegen in een groep kinderen). Vanaf de zevende bijeenkomst wordt hetgeen tot dan toe geleerd is geconsolideerd en wordt er bepaald waar nog aan gewerkt dient te worden. In deze fase worden de individuele leer- en aandachtspunten verder uitgewerkt. Tijdens de terugkommiddagen wordt nagegaan in hoeverre de deelnemer het geleerde toegepast heeft in de dagelijkse situatie.

Er kunnen indien nodig nog thema’s herhaald worden en tips en adviezen gegeven worden. Onderstaand treft u nog een aantal verwijzingen naar websites van de trainingen waarop onze training gebaseerd is. http://www.sociaalvaardig.nl/2_sociale.html http://www.kinderenenassertiviteit.nl/trainingen.html

We hopen dat we u hiermee voldoende geïnformeerd hebben. Uiteraard kunt u voor vragen of opmerkingen altijd contact met ons opnemen.

Pubergroep

De pubergroep is een open instroomgroep voor jongeren van 12 tot 15 jaar (middelbare schoolleeftijd). Deze groep is gericht op het versterken van sociale vaardigheden en oplossingsvaardigheden, het vergroten van inzicht en regulatie van eigen emoties en die van anderen. Dit wordt o.a. geoefend middels rollenspelen en verwerkingsopdrachten.

Thema’s die aan bod komen:

 •  Omgaan met spanning, uitdagen en pesten
 •  Vergroten van probleemoplossingsvaardigheden
 •  Vriendschap en seksualiteit
 •  “Hoe overleef ik mijn ouders?”
 •  Leren organiseren en plannen (schoolwerk)
 •  Levensbeschouwing

In de groep worden persoonlijke doelen opgesteld, waaraan gedurende de bijeenkomsten en de periode tussen de bijeenkomsten gewerkt gaat worden. Het belangrijkste kenmerk van behandeling in groepsverband is dat groepsleden elkaar kunnen helpen in hun veranderingsproces.

De ervaring leert dat het zelfvertrouwen groeit bij deelnemers van de groep. Je krijgt steun van de groep en meer inzicht in je gevoelens en reacties hetgeen resulteert in meer zelfacceptatie. Zelfacceptatie geeft het vertrouwen om te veranderen en te experimenteren met het aangeven van grenzen. Er wordt veel gebruik gemaakt van principes uit de cognitieve gedragstherapie en rollenspellen.

 •  Voor wie: De groep is bedoeld voor pubers van 12 tot 15 jaar
 •  Door wie: Popke Harder, psychotherapeut en Maartje Agterberg, GZ-psycholoog
 •  Aantal deelnemers: Maximaal 10
 •  Tijdstip: Nader te plannen, afhankelijk van vraag
 •  

Voor meer informatie over o.a. kosten, vergoeding, routebeschrijving zie onze folder en/of website.

Adolescentengroep

De adolescentengroep is een open instroomgroep voor jongeren van 15 tot 18 jaar. In een combinatie van een open gespreksgroep en gestructureerde opdrachten wordt gewerkt aan de ontwikkeling van sociaal-assertieve vaardigheden en groei van zelfwaardering, autonomie en zelfwaardering. In deze adolescentengroep komen we bij elkaar om stil te staan bij vragen die jou bezig houden en dingen waar je mee worstelt en een oplossing voor zoekt.

In deze groep kun je je eigen behoeften, patronen en valkuilen ontdekken. Dit geeft de mogelijkheid een balans te vinden tussen enerzijds je eigen wensen en anderzijds de verwachtingen van je omgeving. Waar nodig wordt aandacht gegeven aan verbanden tussen het verleden en het heden, maar het huidig functioneren staat centraal.

In de groep worden persoonlijke doelen opgesteld, waaraan gedurende de bijeenkomsten en de periode tussen de bijeenkomsten gewerkt gaat worden.

Het belangrijkste kenmerk van behandeling in groepsverband is dat groepsleden elkaar kunnen helpen in hun veranderingsproces. De ervaring leert dat het zelfvertrouwen groeit bij deelnemers van de groep. Je krijgt steun van de groep en meer inzicht in je gevoelens en reacties hetgeen resulteert in meer zelfacceptatie. Zelfacceptatie geeft het vertrouwen om te veranderen en te experimenteren met het aangeven van grenzen. Er wordt veel gebruik gemaakt van principes uit de cognitieve gedragstherapie en rollenspellen.

 •  Voor wie: De groep is bedoeld voor adolescenten van 15 tot 18 jaar
 •  Door wie: Popke Harder, psychotherapeut en Maartje Agterberg, GZ-psycholoog
 •  Aantal deelnemers: Maximaal 10
 •  Tijdstip: Wekelijks op donderdag van 15.30 uur tot 17.00 uur

Voor meer informatie over o.a. kosten, vergoeding, routebeschrijving zie onze folder en/of website.