Visie: op de GGZ

Behandelinhoudelijk

EPP gelooft dat het belangrijk is dat klachten eerst in het hier en nu worden aangepakt. Belangrijk is dat mensen zo goed mogelijk blijven functioneren in het dagelijks leven. Te denken valt aan thuis, eventueel met gezinsleden, op het werk of op school, in contact met familie en vrienden.

Wanneer om wat voor reden dan ook het niet lukt om op 1 of meerdere van deze gebieden goed te functioneren, wordt er soms aandacht besteed aan acceptatie van dit gemis. Wanneer de klachten hun oorsprong hebben in het verleden zal hier veel aandacht voor zijn. Maar dit wordt altijd in overleg met cliënten bepaald.

De nadruk ligt ook dan op het verbeteren van het dagelijks functioneren. Enerzijds door verwerking van trauma’s, en anderzijds door anders te leren omgaan met nare herinneringen en alles wat daar aan doet denken.

Organisatorisch

EPP gelooft dat er veel goede behandelaars zijn die bevlogen met hun werk bezig zijn. Ze volgen cursussen, supervisie en intervisies. Ze willen allemaal graag bijdragen aan een beter leven voor meer mensen.

Veel van de energie van deze behandelaars gaat echter verloren aan administratie en vergaderen maar ook frustraties over regelgeving van de overheid, wat wordt vertaald naar regelgeving van de zorgverzekeraars, wat opnieuw wordt vertaald naar regelgeving van organisaties of instellingen.

Het beleid van de overheid wordt bepaald door de NZA, maar zorgverzekeraars vertalen dit allemaal op hun eigen manier. In de praktijk betekent dit dat organisaties veel meer regels opleggen aan zorgverleners en hun clienten dan oorspronkelijk de bedoeling was van de overheid of het ministerie. Het is namelijk ondoenlijk om voor verschillende zorgverzekeraars en hun cliënten apart beleid in te voeren in instellingen.

Verder heeft ook mogelijk toekomstig beleid invloed op het huidige beleid van instellingen, te denken valt aan het mogelijke afschaffen van het hoofdbehandelaarschap van de psychotherapeut. Hier werd in 2011 al over gesproken en het zou in 2015 worden ingevoerd. Dit is echter niet gebeurd maar er is wel driftig op geanticipeerd. Instellingen hebben op voorhand psychotherapeuten ontslagen en stimuleren GZ-psychologen om de KP- opleiding te gaan doen. Gevolg is nu ook dat de opleiding tot psychotherapeut leeg loopt. Terwijl deze opleiding een zeer goede basis levert voor hoofdbehandelaars van intensieve behandeltrajecten.

EPP gelooft dat de GGZ een verplichting heeft aan cliënten om schaarse behandelaars zoveel mogelijk in te zetten op hun kwaliteiten, namelijk kwalitatief hoogwaardige behandelingen bieden. Deze behandelaars mogen niet lastig gevallen worden met politieke issues of last hebben van voortdurend veranderende regelgeving. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van de behandelingen maar ook ten koste van de kwantiteit van behandelingen.

Financieel

EPP gelooft dat met het huidige macro-economische budget meer cliënten geholpen zouden moeten kunnen worden.

De huidige ambulantisering in de GGZ juicht EPP toe. EPP gelooft dat cliënten in het verleden vaak te lang en te intensief of niet juist behandeld zijn. Dat gebeurt natuurlijk nog steeds. Meer kwaliteit aan de poort zal bijdragen aan betere indicaties voor juiste passende behandelingen. Het gebeurt nog te vaak dat behandelingen verkeerd worden ingezet en daarom niet aanslaan. Omdat het niet aansluit bij de problematiek of de kwaliteiten of gebreken van cliënten.

Met meer kwaliteit aan de poort, waarbij hoofdbehandelaars verantwoordelijk zijn voor de indicaties zullen clienten sneller profiteren van de kwaliteit van de zorg. Dit is fijner voor cliënten en minder belastend. Maar ook veel goedkoper. Er kunnen zodoende veel meer cliënten geholpen worden voor hetzelfde geld.Missie: ambitie EPP


EPP wil op korte termijn, beschikbaar zijn voor clienten in de GGZ, die kunnen profiteren van een ambulante behandeling. Hiertoe biedt EPP zowel kortdurende als langdurige gesprekstherapie en groepstherapie. Ook biedt EPP een psychiater voor farmacotherapie en farmaco-consultatie aan huisartsen.

EPP wil verder een prettige werkplek zijn waar behandelaars optimaal tot hun recht komen en hun energie volledig kunnen richten op het behandelen van hun clienten.
Daarnaast is EPP een opleidingsplaats voor de GZ-opleiding en de psychotherapie-opleiding. Er is verder een opleidingsbudget wat werknemers de gelegenheid biedt om zich bij te scholen en hun vakkennis up to date te houden.

EPP verzorgt 4 keer per jaar een refereeravond waar onderwerpen worden besproken uit de praktijk. Dit kan gaan over diagnostiek of behandelingen. Deze avonden worden verzorgd door behandelaars van EPP, in samenwerking met deskundigen of wetenschappers uit het veld. Genodigden zijn in eerste instantie medewerkers van EPP, maar ook collega therapeuten en huisartsen zijn welkom. Bij het item Nieuws zullen de referaten worden aangekondigd.

EPP wil haar verwijzers ondersteunen bij het vinden van de juiste behandeling, welke niet per definitie door EPP zelf wordt geboden. Verder wil EPP een goede overdracht en samenwerking met andere hulpverleners faciliteren. Na afloop van de behandeling verzorgt EPP een overdracht en een voorstel voor eventuele nazorg, en eventueel een advies voor de toekomst.

EPP onderhoudt contacten in het sociale netwerk en blijft op de hoogte van ontwikkelingen bij collega- praktijken en -instellingen.

EPP wil als laatste een bijdrage leveren aan het in banen leiden van de bezuinigingsrondes welke de gemeentes voor de jeugd en zorgverzekeraars voor volwassenen moeten uitvoeren.

EPP biedt een polikliniek voor volwassenen, met een steeds groter wordend aanbod.

EPP ontwikkelt een polikliniek voor jeugdigen en streeft er naar om te voorzien in het schrijnende tekort aan jeugd-GGZ in de regio Noord-Veluwe.

Specifiek voor EPP Kind en Jeugd

Kinderen moeten zo snel mogelijk gezien worden wanneer ze in nood zijn. Een kleine interventie kan soms al genoeg zijn. Vaak worden ouders maar ook school betrokken omdat zij het kind kunnen observeren en begeleiden.