Visie: op de GGZ

Behandelinhoudelijk

EPP gelooft dat het belangrijk is dat klachten eerst in het hier en nu worden aangepakt. Belangrijk is dat mensen zo goed mogelijk blijven functioneren in het dagelijks leven. Te denken valt aan thuis, eventueel met gezinsleden, op het werk of op school, in contact met familie en vrienden.

Wanneer om wat voor reden dan ook het niet lukt om op 1 of meerdere van deze gebieden goed te functioneren, wordt er soms aandacht besteed aan acceptatie van dit gemis. Wanneer de klachten hun oorsprong hebben in het verleden zal hier veel aandacht voor zijn. Maar dit wordt altijd in overleg met cliënten bepaald.

De nadruk ligt ook dan op het verbeteren van het dagelijks functioneren. Enerzijds door verwerking van trauma’s, en anderzijds door anders te leren omgaan met nare herinneringen en alles wat daar aan doet denken.

Een belangrijke ontwikkeling binnen de ambulante GGZ is uitbreiding van het behandelbod met lichaamsgericht werk. te denken valt aan psychomotore therapie en haptotherapie.

Organisatorisch

Hoogopgeleide professionals komen het beste uit de verf als ze de ruimte krijgen om zelfstandig te werken,in klein teamverband. Ruimte voor overleg,reflexie, intervisie en supervisie draagt bij aan een gezamelijk gedragen behandelbeleid en plezier in het werk. Om zich volledig te kunnen wijden aan de zorg voor hun clienten is het belangrijk dat behandelaars maximaal ondersteund worden door een organisatie waarin alles goed geregeld is. Dit kan gaan over de regeling van de contractering, de planning, de telefonie en de automatisering.

EPP gelooft dat dit beter te realiseren is in kleine organisaties dan in grote ( logge) instituten. De betrokkenheid van alle medewerkers op de werkplek is groter wanneer de organisatie kleiner en persoonlijker is. Dit komt de kwaliteit van zorg, het werkplezier en het gezamelijke verantwoordelijkheidsgevoel voor de praktijk ten goede.

Junior behandelaren kunnen veel leren van senior behandelaren. Het geven van supervisie houdt ervaren behandelaren scherp. Een opleidingsklimaat vergroot ambities en enthousiasme voor het vak.

Een goede werkgever stimuleert werknemers om goed voor zichzelf en elkaar te zorgen. Op tijd vakantie nemen en even opladen is belangrijk in het soms zware vak van behandelaars.

Een ruim opleidingsbudget voor opleidingen en supervisies, geeft behandelaars de mogelijk om zich te blijven verdiepen in het vak en zich verder te ontwikkelen

EPP gelooft ook dat eigen initiatieven van werknemers gestimuleert kunnen worden, mits het aansluit bij de behoeftes van de de clienten. Dit draagt bij aan het enthousiasme en het werkplezier. Werkplezier van werknemers draagt bij aan de kwaliteit van zorg.

Financieel

EPP gelooft dat alle werknemers voor een gezonde financiele bedrijfsvoering, naast zorg voor clienten en zichzelf, ook zorg dragen voor de inkomsten van de praktijk. Zo dragen we met z'n allen de verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van de zorg die we leveren. Iedereen heeft hierin zijn of haar eigen bijdrage.Missie: ambitie EPP


EPP wil op korte termijn, beschikbaar zijn voor clienten in de GGZ, die kunnen profiteren van een ambulante behandeling. Hiertoe biedt EPP zowel kortdurende als langdurige gesprekstherapie en groepstherapie. Ook biedt EPP een psychiater voor farmacotherapie en farmaco-consultatie aan huisartsen.

EPP wil het komende jaar meer lichaamsgerichte behandelingen aanbieden binnen haar behandelaanbod.

In bredere zin wil EPP een bijdrage leveren aan de beschikbaarheid van zorg voor clienten die in nood zijn. Daartoe onderzoekt EPP momenteel de mogelijkheden van het opzetten van dependances. Ook wil EPP met haar kennis en ervaring startende praktijken helpen bij het opstarten van nieuwe particuliere initiatieven.

EPP wil verder een prettige werkplek zijn waar behandelaars optimaal tot hun recht komen en hun energie volledig kunnen richten op het behandelen van hun clienten.
Daarnaast is EPP een opleidingsinstituut voor de GZ-opleiding en de psychotherapie-opleiding. Er is verder een opleidingsbudget wat werknemers de gelegenheid biedt om zich bij te scholen en hun vakkennis up to date te houden.

EPP verzorgt 4 keer per jaar een refereeravond waar onderwerpen worden besproken uit de praktijk. Dit kan gaan over diagnostiek of behandelingen. Deze avonden worden verzorgd door behandelaars van EPP, in samenwerking met deskundigen of wetenschappers uit het veld. Genodigden zijn in eerste instantie medewerkers van EPP, maar ook collega therapeuten en huisartsen zijn welkom.

EPP wil haar verwijzers ondersteunen bij het vinden van de juiste behandeling, welke niet per definitie door EPP zelf wordt geboden. Verder wil EPP een goede overdracht en samenwerking met andere hulpverleners faciliteren. Na afloop van de behandeling verzorgt EPP een overdracht en een voorstel voor eventuele nazorg, en eventueel een advies voor de toekomst.

EPP onderhoudt contacten in het sociale netwerk en blijft op de hoogte van ontwikkelingen bij collega- praktijken en -instellingen.

EPP biedt een polikliniek voor volwassenen, met een steeds groter wordend aanbod.

EPP biedt een polikliniek voor jeugdigen en streeft er naar om te voorzien in het schrijnende tekort aan jeugd-GGZ in de regio Noord-Veluwe.

Specifiek voor EPP Kind en Jeugd

Kinderen moeten zo snel mogelijk gezien worden wanneer ze in nood zijn. Een kleine interventie kan soms al genoeg zijn. Vaak worden ouders maar ook school betrokken omdat zij het kind kunnen observeren en begeleiden.